Nouns in Norwegian

List of nouns in Norwegian with English translation

Animals in Norwegian

Norwegian English Notes
(en) edderkopp a spider -
(en) elefant an elephant -
(en) fugl a bird -
(en) hund a dog -
(en) kanin a rabbit -
(en) katt a cat -
(en) løve a lion -
(en/ei) mus a mouse -
(en/ei) skilpadde a turtle -
(en) tunfisk a tuna -